Uvjeti korištenja

Dobrodošli na www.biber-bek.hr internet stranicu (dalje u tekstu: Web stranica) koju uređuje te koja je vlasništvo BIBER BEK d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gospodska ulica 21, OIB: 47377158365 (u daljnjem tekstu: Društvo).
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja Web stranice (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete.
Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete, trebali biste napustiti Web stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.

Sadržaj Web stranice

Web stranica sadrži isključivo sadržaj koji se odnosi na informacije vezane za poslovanje Društva, odnosno sadržaj koji se odnosi na informacije o uslugama koje pruža Društvo, proizvodima koje izrađuje društvo te druge povezane informacije.
Društvo pridržava pravo, u bilo kojem trenutku, izmijeniti i/ili ukinuti Web stranicu, uključujući sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. Društvo je ovlašteno u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Način korištenja Web stranice

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Web stranicu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Web stranicu koristiti samo u osobne svrhe.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):
(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Web stranicu ili bilo koji njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne); (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu ili njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne); (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Web stranice drugim Korisnicima; (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Web stranice zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.
Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja na, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo Društva, ili s Društvom povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od Društva ili koja je Društvo ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakvih usluga, sadržaja, informacija ili softwarea dostupnih na Web stranici.

Poveznice drugih web stranica

Bez izričite pisane dozvole Društva nije dozvoljeno izraditi poveznicu na ovu stranicu. Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Web stranici niti ih uključiti u drugu web stranicu bez prethodnog pisanog pristanka Društva.

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

Rješavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korištenje Web stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Web stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Primjena i naknadne izmjene ovih Uvjeta

Ovi uvjeti primjenjuju se od 17.11.2020. godine. Društvo je ovlašteno u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete, u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Web stranici. Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta kontaktirajte nas putem e-mail adrese webshop@biber-bek.hr.